Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Tot ce trebuie să știe părinții despre depunerea dosarelor | Demamici.ro

Înscrierea copiilor la școală în 2023 - 2024

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Tot ce trebuie să știe părinții despre depunerea dosarelor.

Și în anul şcolar 2023 – 2024 înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor se va face în două etape, potrivit unui ordin al Ministerului Educației.

Așadar, în prima etapă, cererile de înscriere vor putea fi depuse de părinți la școli din 3 până în 18 mai 2023, iar rezultatele primei etape vor fi afișate la sfârșitul aceleiași luni.

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024

În a doua etapă, cererile de vor depune până spre mijlocul lunii iunie, iar listele finale vor fi afișate în 15 iunie 2023. Cererile vor putea fi transmise online, prin poștă sau depuse direct la secretariatul școlii.

Calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2023 – 2024, este cuprins în Ordinul ME 3.704/2023, ce se aplică din 2 martie.

Prima etapă de înscriere:

 • pe 30 martie 2023 se vor afișa circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
 • în 4 aprilie 2023 se anunță, prin afișare la sediul școlii sau/și pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare a copiilor;
 • în perioada 5 – 26 aprilie 2023 are loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc șase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar;
 • în intervalul 3 – 18 mai 2023, părinții pot completa cererile-tip de înscriere, online sau direct la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • pe 30 mai 2023 sunt repartizați copiii la școli, cu ajutorul unei aplicații informatice;
 • pe 31 mai 2023 se publică, la școli și pe site-ul inspectoratului școlar, listele ce conțin candidații înmatriculați și numărul de locuri rămase libere.

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024

Apoi, în etapa a doua:

 • pe 5 iunie 2023 are loc comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • între 6 și 12 iunie 2023 se poate depune/ transmite cererea-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • pe 15 iunie 2023 are loc afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

Înscrierea copiilor la școală în 2023 – 2024. Regulile înscrierii copiilor în clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2023, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Acte necesare pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare:

 • cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare – o poți vedea/accesa aici: CERERE-TIP_clasa pregatitoare
 • actul de identitate al părintelui care face înscrierea (original și copie)
 • certificatul de naștere al copilului (original și copie)
 • recomandarea de la grădinița/ de la Centrul CMBRAE (găsești modelul mai jos!)
 • avizul medicului de familie
 • vaccinarile de la medicul de familie
 • copie după documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (dacă înscrierea se face la altă școală decât școala de circumscripție).

De asemenea, iată ce alte documente s-ar putea să ai nevoie pentru înscriere:

Declarație pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte: 

ANEXA 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Nr. ……/………

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, părintele/tutorele legal instituit/ reprezentantul legal al copilului ………………………….., domiciliat(ă) în localitatea ………………………, str. ……………………… nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, județul/ sectorul …………………………, legitimat(ă) cu …… seria…………………… nr. ……………………………………, declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învățământul primar sunt corecte.

Totodată, declar că am înțeles următoarele:

 • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poștă, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr…………
 • la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu …………………………………. în învățământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul școlar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

Semnătura ……………….                     Data ……………………..

CERERE PENTRU OBȚINEREA RECOMANDĂRII DE LA GRĂDINIȚĂ

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Nr. ……/…….

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în localitatea ……………………………, str. ……………………………. nr. …., bl. …., sc. …, ap. …., j u d e ț u l / s e c t o r u l . . . . . . . . . . . . . . , l e g i t i m a t ( ă ) c u . . . . . . s e r i a . . . . . nr. ………….,………………………….., nr. de telefon …………………….., adresă de e- 1 mail ………………………………………………., părintele/tutorele legal instituit/ 2 reprezentantul legal al copilului ………………………………, născut la data de …………………, solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul școlar ……………………în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr……

Menționez că fiica mea/fiul meu ……………………………… este înscris(ă) în anul școlar curent la ……………………………………. (unitatea de învățământ), la grupa …………………….. .

Solicit obținerea recomandării prin:

 • ridicare de la sediul unității de învățământ;
 • prin transmitere pe e-mailul …………………………………;
 • prin poștă la adresa menționată mai sus.

Semnătura ……………….                         Data ……………………..

NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventată de copil

Referințe:

(1) https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

(2) https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/inv.%20preuniversitar/note_proceduri/Ordin_2022_metodologie_calendar_pregatitoare.pdf

Vezi și: Când începe școala în anul școlar 2023-2024? Proiectul propus de Ministerul Educației | Demamici.ro

Vezi și: Nu-ți umili copilul, nu așa învață. Psihologul Gáspár György: „Rușinea aruncată de un adult asupra copilului îl lovește în pe cel mic în centrul ființei sale” | Demamic.ro

Vezi și: Cum și cu cine devin copiii „imposibili”, „obraznici”? Oana Moraru: „Neascultarea copiilor nu este niciodată a copiilor. Ci a relației pe care adultul o are cu ei” | Demamici.ro