Concediul de creștere a copilului 2023! Principalele modificări ce vor intra în vigoare de anul viitor | Demamici.ro

Concediu de creştere a copilului simultan pentru ambii părinţi - Proiect de lege | Demamici.ro

Concediul de creștere a copilului 2023! Astfel, în Monitorul Oficial nr. 1173 din 7 decembrie 2022, a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 164 din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Actul normativ aprobat aduce o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femeiasigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Concediul de creștere a copilului 2023

Ordonanța de urgență transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Aceasta introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul îngrijitorilor.

Principalele modificări și completări aduse prin Ordonanța de urgență nr. 164 din 29 noiembrie 2022 se referă la:

  • extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale (cu alte cuvinte, luna tatălui” se dublează);
  • recalcularea cuantumului indemnizației în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;
  • suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;
  • Introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și Indemnizație, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului;
  • menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;
  • introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC;
  • introducerea de prevederi noi care vor facilita accesul la indemnizație celor cu PFA-uri, venituri din drepturi de autor etc. care până acum întâmpinau dificultăți cu recunoașterea unor venituri sau perioade de activitate.

Concediul de creștere a copilului 2023! De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

O altă prevedere importantă se referă la faptul că indemnizația primită pe durata concediului de creștere a copilului va putea să fie executată silit. Astfel, potrivit OUG nr. 164 din 29 noiembrie 2022,  indemnizația pentru creșterea copilului poate fi urmărită și executată silit indiferent de natura creanțelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie.

Cu toate că a fost publicată în Monitorul Oficial, noile reglementări se vor aplica odată ce normele de aplicare vor ajunge și ele în Monitorul Oficial – adică în cel mult 60 de zile, conform prevederilor noii ordonanțe.

Calculul indemnizațiilor pentru creșterea copilului în 2023

Concediul de creștere a copilului 2023! Indemnizația de creștere a copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate de părinte în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Dosarul pentru indemnizație 2023: ce acte sunt necesare

Concediul de creștere a copilului 2023! Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, solicitanții trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă următoarele acte:

► Opis în original, se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției;

► Cerere tip în original pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi;

► Copie după actul de identitate al solicitantului;

► Copie după actul de identitate al celuilalt părinte;

► Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul sau după hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, după caz;

Cum este structurat concediul de maternitate in lume

► Concediul de creștere a copilului 2023! Copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență, după caz;

► Copie după certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;

► Copie după certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi;

► Copie după livretul de familie (În cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie);

► Adeverință în original eliberată de angajator din care să rezulte următoarele:

• Concediul de creștere a copilului 2023! solicitantul a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, timp de 12 luni, în ultimele 24 luni anterior nașterii copilului.

• valoarea venitului lunar lunare (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă);

• prima și ultima zi de concediu de maternitate;

• data împlinirii celor 42 zile reprezentând concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creștere a copilului;

► Copie după dovada suspendării activităţii / încetării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional);

► Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate

► Adeverința în original în care se specifică perioada concediului de maternitate și sumele primite pe fiecare lună;

► Declaraţie în original privind protecţia datelor cu caracter personal;

► Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal;

Mamele aflate in concediu de crestere copil vor putea sa castige mai multi bani - propunere legislativa | Demamici.ro

În cazul în care, solicitantul dorește să primească indemnizația într-un cont bancar este necesar să prezinte o dovadă eliberată de bancă din care să reiasă următoarele:

• Numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar),

• CNP titular;

• Contul Iban;

Concediul de creștere a copilului 2023! După ce au adunat actele necesare, solicitanții trebuie să le depună la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din cadrul comunei, orașului, municipiului sau a sectoarelor municipiului București din raza de locuință.

Dosarul trebuie depus cu maximum 30 de zile înainte de intrarea în concediul de creștere a copilului sau în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate.

Condiții pentru obținerea indemnizației 2023

Concediul de creștere a copilului 2023! Pentru a obține indemnizația pentru creșterea copilului, atât părinții naturali, cât și cei adoptivi sau tutorii legali trebuie să fi obținut venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii doi ani, anterior datei nașterii copilului, preluării tutelei sau adopției copilului.

Concediul pentru creșterea copilului 2023

Concediul de creștere a copilului se acordă mamei sau partenerului, pe o perioadă de maximum doi ani de la nașterea copilului.

Stimulentul de inserție 2023

Concediul de creștere a copilului 2023! Suplimentul de inserție reprezintă o suma de bani acordată de către statul român persoanelor care doresc să se întoarcă la serviciu înainte de împlinirea celor doi ani aferenți concediului pentru creșterea copilului.

Pot beneficia de stimulent de inserţie, persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului (au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului.

Vezi și: Indemnizație creștere copil 2022. Tot ce trebuie să știi: acte necesare și condiții de acordare | Demamici.ro

Vezi si: Stimulentul de reinserție, majorat la 1500 de lei pentru părinții care se întorc la serviciu înainte de 6 luni | Demamici.ro