Stimulent de inserție 2022: condiții de acordare și valoarea acestuia | Demamici.ro

Stimulent de inserție 2022: condiții de acordare și valoarea acestuia | Demamici.ro

Stimulent de inserție 2022. Cele mai importante dileme ramân însă: când să revii la job astfel încât să te încadrezi pentru acest stimulent? Care sunt cele mai noi prevederi legale privind valoarea indemnizației de inserție? Diferă în funcție de momentul întoarcerii la job? Găsești răspunsurile în articol, astfel încât să poți lua cele mai bune decizii pentru tine și familia ta.

Dreptul la stimulent de insertie. Cadrul legislativ

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor menționează în articolul 7 – Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. 2, obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 au dreptul la un stimulent de insertie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin 2.

Stimulent de inserție 2022. Cine are dreptul la stimulentul de insertie lunar:

ART. 8 din OUG 111/2010:

(1) De indemnizaţia lunară şi stimulent de insertie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 2, respectiv la art. 7 se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(4) În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulent de insertie, părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:

a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, conform mmanpis.ro.

Excepție face asistentul maternal profesionist, care nu poate beneficia de aceste drepturi pentru copiii pe care îi are în grijă, ci doar pentru propriii copii.

Stimulent de inserție 2022. Valoarea unui stimulent de insertie diferă de momentul întoarcerii la job

Valoarea stimulentului de insertie este de 650 de lei, valoare stabilită începând cu luna aprilie a anului 2017, prin modificarea adusă articolului 7 al OUG nr. 111/2010.

Conform HG 536/2021 (care modifică HG 52/2011), publicat în În Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021, valoarea stimulentului de inserție diferă în funcție de momentul întoarcerii la job. Astfel:

– părinţii care se întorc la muncă înainte de împlinirea vârstei de şase luni, respectiv un an, în cazul copilului cu dizabilităţi, vor primi o sumă lunară de 1.500 lei până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani, a copilului. Apoi, stimulentul are o valoare de 650 lei până la împlinirea vârstei de trei ani, respectiv patru ani, a copilului;
– părinţii care vor reveni la muncă după vârsta de şase luni a copilului, respectiv un an, vor primi un stimulent în valoare de 650 lei pe lună până când copilul va avea trei ani, respectiv patru ani în cazul celui cu dizabilităţi.

Stimulent de inserție 2022. Indemnizatia de 650 de lei se păstrează pentru următoarele categorii de persoane:

– Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit șase luni sau un an, în cazul copilului cu handicap, oricând, până ce copilul împlinește doi ani sau trei ani, în cazul celor cu handicap;
– Cele ce realizează venituri impozabile după ce copilul a împlinit doi ani, respectiv trei ani, pentru copilul cu dizabilități, oricând, până la împlinirea a trei ani sau patru ani, pentru copilul cu dizabilități.
– Stimulent de insertie acordat și după finalizare indemnizatie crestere copil

Dacă până în luna mai 2021, condiția pentru a primi stimulent de inserție era să te întorci la job sau să realizezi venituri impozabile cu minimum 60 de zile înainte de a împlini copilul 2 ani, respectiv 3 ani – în cazul copilului cu handicap, HG 536/2021 prevede o nouă modificare. Părinţii care se întorc la muncă după finalizarea concediului de creştere a copilului, adică după vârsta de doi ani, respectiv trei ani, a juniorului cu dizabilități primesc stimulent de inserție în valoarea de 650 de lei, conform mmanpis.ro.

În acest caz, stimulentul va fi acordat:

– începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri impozabile, dacă solicitantul depune cererea în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;
– începând cu data depunerii cererii, dacă aceasta este depusă după expirarea termenul de 30 de zile.

Stimulent de inserție 2022. Care este primul pas pentru a-l obține?

În Legea 89/2019 care vine cu modificări la Ordonanța de Urgență 111/2010 este prevăzută obligația salariatului/salariatei, care intenționează să revină la locul de muncă pe durata în care are dreptul să beneficieze de concediu pentru creșterea copilului, de a informa angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte cu privire la reluarea raportului de muncă sau de serviciu. Dacă salariatul/salariata respectă această obligație îi este interzis angajatorului să restricționeze accesul acestuia/acesteia la stimulent de insertie.

Conform articolului 25, alineatul (6) din Legea 89/2019: Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).

Angajatorul este cel care îți va elibera adeverință din care să reiasă data reluării activității și perioada de concediu creștere copil, care îți este necesară la depunerea actelor pentru stimulent de insertie.

Stimulent de inserție 2022. Acte stimulent de insertie, de pus la dosar:

Stimulentul de inserție nu se acordă automat la ieșirea din concediul de creștere, este nevoie să depui următoarele documente. Oricare dintre părinții copilului solicita și beneficia de acest stimulent.

– acte de identitate părinți – copie și original
– certificat naștere copil – copie și original
– certificat căsătorie sau livretul de familie – copie și original
– certificatele de naștere ale celorlalți copii aflați în întreținere – copii și original;
– actele care dovedesc calitatea solicitantului și relația pe care acesta o are cu copilul (în cazul copiilor adoptați sau în plasament);
– adeverință tip completată de angajator/angajatori;
– dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă);
cerere tip
– dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
– adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);
– extras de cont în original cu ștampila și semnătura băncii (după caz)
– declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– declarația beneficiarului
– declarația celuilalt părinte
– opis dosar

Stimulent de inserție 2022. Stimulentul de insertie se acordă:

a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată;

b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;

c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor codului fiscal, si plata acesteia se suspendă, daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.